Υπηρεσίες

Βεβαιώσεις Νομιμότητας

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαιώσεων Μηχανικού, που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.4014/2011 σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται Βεβαίωση Μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που να δηλώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από τον παραπάνω νόμο.

Η Βεβαίωση Μηχανικού ουσιαστικά αποτελεί "πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας" που προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης, ενώ έχει ισχύ δύο (2) μηνών.